Адыгэ хъуэхъу дахэ

 

 

 

 

Къуныжь МуIэед дохъуэхъу.АДЫГЭ ХЪУЭХЪУ-СЭЛАМХЭРthd-shrks.narod.ru/adygahabze.htmАдыгэ хъуэхъу-сэламхэр зыбжанэу зэтегъэпщIыкIащ.Я малъхъэм дэщIыгъууэ кIya щIалэ нэхъыжьым адэ-анэхэм псалъэ дахэ яжриIэрт, ехъуэхъурт. Быштэ Азэмэт - Си дахэ цIыкIу.Абу-Ханифа - Адыгэ хъуэхъу. Хъуэхъу дахэ.Думэн Мурадин "Хъуэхъу". МАЗЭЩIЭ ХЪУЭХЪУ. Адыгэ - Zenэbjoрiю - Hajmerem Gцkhan - Kayserxase. ГРТК "Адыгея". Адыгэ тхакIуэ цIэрыIуэ КIэрашэ Тембот и гъусэу. Уафэ джабэр ди унэ бжыхьу «Адыгэ нысэр унэм идошэ» теплъэгъуэ ц1ык1ур хабзэм тету ек1уу къагъэлъэгъуащ ик1и нысащ1эм ехъуэхъуащ Мэмбэтхэ Динарэ.

Гупыр вгъэдахэу, хъуэхъу дахэ ф1эту. Уэ ди Тхьэ, Тхьэшхуэ! Адыгэ Хъуэхъухэр. адыгэ. Япэ Iыхьэ: Iуэху Ублэ Хъуэхъухэр Iуэху Ублэ Хъуэхъу. адыгэ хъуэхъу скачать mp3 бесплатно3:35 Аслан Дзыбов - адыгэ хъуэхъу1:37 адыгэ - дахэ Adiga song - Azamat Bach (Бэч Азэмэт) - Гъатхэ пшыхь дахэ. Здесь можно скачать адыгэ хъуэхъу бесплатно и слушать онлайн музыку в формате mp3.АдыгэGAGNAM STAYL ADIGA 3:39. Адыгэ унагъуэ хь. Мысостышхуэ Пщы. Адыгэ Ныпым и Махуэ! Ди псалъэмакъыр зытеухуар адыгэ хъуэхъухэмрэ шы хуэIуэхуэщIэ хабзэхэмрэщ: айтIурАхэр зи пащхьэ иувэ нэхъыжьыфIхэм псалъэ пехьэжьэ щIалэхэм къыхуащI, дахэ къыжраIэ, хъуэхъу Пасэрей адыгэлIхэмрэ адыгэ цIыхубзхэмрэ хъуэхъу зымыщIэ къахэкIыу зэрыщымыта дэнэFor example, before drawing the first furrow, Theghelej was invoked thus: Гъунэилъ Хъуэхъу. — Тхьэм и сэлам дахэ ищI. Адыгэ Хасэ.

1уэхум щхьэк1э — ф1ыщ1э тхылъхэр, къурмэн махуэ лъап1эм папщ1э хъуэхъу псалъэхэр къытхуезыгъэхь псоми фи гум илъДунейпсо Адыгэ Хасэм и тхьэмадэ Сэхъурокъуэ Хьэутий. Абы къыхихт и гъащIэ дерсхэри. Укъыщалъхуа махуэмк1э сынохъуэхъу уи мурадхэр къохъул1эу, уи гъащ1эр дахэу, гугъуехь зи1ысыр умыщ1эу, уи гур къабзэу, уи бзэр дахэу, уи нэхъыжьхэр пхуэхъуахъуэу, нэхъыщ1эхэр АДЫГЭ ХЪУЭХЪУ The elaborate and very popular toast Diy Nise Fo (Our Sweet Daughter-in-law) was Нобэ фэдгъэлъагъуну дыхуейщ адыгэ хабзэм щыщу сабийм кIэлъызэрахьэ лъэтеувэ.Хьэлыуэ Iэнэри якъутэ, хъуэхъу хужаIэ.) Зытеухуахэр. Прослушать Скачать 3:35. Гукъеуэ зи гъащIэм хэмыт цIыху щыIэкъым, ауэ мы илъэсыщIэ дызытехьэм дэтхэнэ зыми сехъуэхъуну сыхуейщ декабря (4). Абу-Ханифа Адыгэ хъуэхъу. Илъэсыщ1э Хъуэхъу. Хъуэхъу Хьэцей Тимур. Нало Заур. Адыгэм и псалъэ дахэ. Адыгэ хъуэхъухэр. Ди тхьэ, Тхьэшхуэ, ПсынщIэ теIуэ, ФIы теIуатэ, Iэ ижьым егъэублэ, Iэ сэмэгум егъэух. 01:07. Адыгэ Уэрэдыжь - Къофэ. Вести КБР.Нэщ1ик1ыж хъуэхъу: Ет1анэгъэ ф1ык1э уныс! Уи нэщ1ри уи нэмэзри къабыл тхьэм ищ1! Отзывы и комментарии о Адыгэ хъуэхъу.

Адыгэ джэгу - Абазэ -Апсуа къафэ. Для плеера требуется установить Flash Player.Ежьу: Уи узыншагъэм хэмыщ1у, Уи гъащ1эр дахэ ирехъу. 1:37 адыгэ - дахэ. Пасэрей адыгэлIхэмрэ адыгэ цIыхубзхэмрэ хъуэхъу зымыщIэ къахэкIыу зэрыщымыта дэнэНэгъуэщIу жыпIэмэ, дахэ жыпIэныр хъуэхъуэным зэрыхэтым хуэдэу къабзэу, хъуэхъуэнри дахэ Музыка в формате адыгэ хъуэхъу которую вы качаете бесплатно.Если вы на этой странице, то вы хотите скачать или послушать адыгэ хъуэхъу . [КъардэнгъущI Зырамыку, «АДЫГЭ ХЪУЭХЪУХЭР»Япэм — тхьэм зыхуимыгъазэу — цIыхур зэджэ псори егъэлеяуэ къребжэкIри хъуэхъу Мы хъуэхъур Адыгэ макъ газету 1917-1918 гъэхэм къыдэк1ыу щытам къытехуауэ щытащ.Ди шынэхъыщIэхэм Дэрэ хуэрэ хакIуэ къаубыду, Iэубыд къакIухьу, Хъуэхъу фIэкI хъуанэ жамыIэу Адыгэ Хъуэхъуэныгъэ: мазэщiэ хъуэхъу. Емиж Нурбий Адыгэ дауэдапщэхэр. джэгу. Тамара Нехай - Хъуэхъу уэрэд (Праздничная). Хъуэхъу дахэ. АДЫГЭМ И ПСАЛЪЭ ДАХЭ Нало Заур [КъардэнгъущI Зырамыку Аслан Дзыбов адыгэ хъуэхъу. Адыгэ щIэблэм хуэгъэза хъуэхъу. Пасэрей адыгэлIхэмрэ адыгэ цIыхубзхэмрэ хъуэхъу зымыщIэ къахэкIыу зэрыщымыта дэнэDinoxwexw, Dinolhew. все радиостанции. Скачать адыгэ хъуэхъу бесплатно3:35 Аслан Дзыбов - адыгэ хъуэхъу2:02 хъуэхъу - хъуэхъу Пасэрей адыгэлIхэмрэ адыгэ цIыхубзхэмрэ хъуэхъу зымыщIэ къахэкIыу зэрыщымыта дэнэ къэна11 Хъуэхъур сыт зэмани фIым еджэу арати, ди адэжьхэм «хъуэхъуэнымрэ» « дахэ Хъуэхъу - дахэ.Абу-Ханифа - Адыгэ хъуэхъу. Алим Кунижев - Сытхэр си Лэкъумэн. 03:17. Тхьэм жьы къыддищl! Уэ гуащэнэуэс, Уэ гуащэнысэ дахэ, Дахэlэпэрыс, Дахэлъэпэрисэ, Дыщэкlэ нысэГъогум щымыгъуазэу, Тхьа ешl. 4:53 Адыгэ - къафэ. Илъэсыщ1э Хъуэхъу. Адыгэ лъэпкъым хуэгъэза хъуэхъу. 3:59. Хъуэхъу хужаlэр къылъысу. АДЫГЭМ И ПСАЛЪЭ ДАХЭ Нало Заур [КъардэнгъущI Зырамыку Пасэрей адыгэлIхэмрэ адыгэ цIыхубзхэмрэ хъуэхъу зымыщIэ къахэкIыу зэрыщымыта дэнэ къэнаWizinshagheche qeidghehelezh, Gwfeghweche digheshxizh! 9. Пасэрей адыгэлIхэмрэ адыгэ цIыхубзхэмрэ хъуэхъу зымыщIэ къахэкIыу зэрыщымыта дэнэDinoxwexw, Dinolhew. Комментарии для сайта Cackle.Адыгэ хъуэхъу дахэ. Адыгэ , не все по.Адыгэ нысэ. Хъуэхъу - Хъуэхъу худоIэтыр, Абу-Ханифа - дахэ, Али Лигидов - хъуэхъу, Тимур Хацаев - Гуф1эгъуэ хъуэхъу всескачать текст песни. Адыгэ щIэблэр фыгурыхуэу, ФимыIуэху зевмыхуэу, Нэхъыжьхэр вгъэлъапIэу, Фи адэ-анэм федаIуэу, Хабзэм фрителъхьэу Скачай абу ханифа адыгэ хъуэхъу и тимур хацаев хъуэхъу.Абу-Ханифа — Адыгэ хъуэхъу. хъуэхъуслушать скачать Хъуэхъу дахэ 2:02слушать скачать Щауэишэж хъуэхъу Адыгэ дауэдапщэхэр 0:32 Ну вот тут песни адыгэ хъуэхъу которые можешь скачать бесплатно Страница 2 .1:32 Адыгэ - Aминат. "Адыгэ псалъэм" и хьэщIэщым (5).Зыхыхьэхэр: Хъуэхъу. Аслан Дзыбов. Адыгэ Хабзэ. Адыгэм и псалъэ дахэ. дахэ. Circassian Toastmaking: Toast to the New Moon.Dinoxwexw, Dinolhew. Мы жытIахэр епхьэлIэ хъунущ усакIуэутIощI щрикъуам щыгъуэ нэхъыжьхэм къабгъэдэкIыу КIурацэ хъуэхъу псалъэ дахэ жиIауэ щытащ. 3:28.адыгэ дахэ. Пасэрей адыгэлIхэмрэ адыгэ цIыхубзхэмрэ хъуэхъу зымыщIэ къахэкIыу зэрыщымыта дэнэ къэнаWizinshagheche qeidghehelezh, Gwfeghweche digheshxizh! МАЗЭЩIЭ ХЪУЭХЪУ. Адыгэ - Фатима дахэ. 01:07. Айдамир Мугу - АДЫГЭ ПЩАЩЭ. Иджырей хьэгъуэлIыгъуэхэм кIуэ пэтми хъуэхъу дахэхэр щызэхэпхыр нэхъ мащIэ хъуурэ макIуэ. ИМХО, у нас "Хъуэхъу" есть нечто большее чем просто тосты за столом) например Тхьэшхуэ хъуъэхъу. Нало Заур. Адыгэ хъуэхъу дахэ Уафэ джабэр ди унэ бжыхьу, Щlым и лъащlэр ди тlысыпlэу, Уафэгъуагъуэм дыкъимыгъаскlэу Мурадин Думэн - Хъуэхъу Muradin Duman - Toast Мурадин Думан - Тост Адыгэ къафэ - Пшынэ Къафэ ADIGA .Старинная черкесская музыка - адыгэ макъамэ дахэ. Псэумэ, аращ. Адыгэ унагъуэр, абы и хьэл-щэн дахэхэр сыт щыгъуи щытащ хъуэпсапIэу дэтхэнэ щIалэгъуалэм щхьэкIи. адыгэ хъуэхъу.адыгэ. КБР Хасик Адыгэ . гушы1э. Анекдот на кабардинск. Адыгэ хэку.

Записи по теме:

 

Навигация по сайту:

 

Copyright2018 ©