Сан есім мысалдар с?йлем

 

 

 

 

Оушыларды тлн, ойын, сздк орын молайту, есте сатау аблеттерн дамыту. Жинаты сан есм. Затты наты санын блдред (анша? неше?) Образовательный портал Мегамозг. Кукеева Орынкуль Исмагуловна.С?йлем шнен сан есмдерд тауып, сан есмн? зат есммен байланысын, жазылу емлесн ме?герту. Жаттыу лгге арай отырып ауызша орындатылады. Саба?ты? та?ырыбы: Болжалды? сан есм. Собирательные числительные. Размер: 298.92 Kb. chislitelniesanes.mp3. анша? неше? деген сратара жауап беред.Мысалы: ш мы трт жуз елу алты оулы, он кше, отыз ек ала т.б.

Реттк. Ма?саттары: Болжалды? сан есмд кестелер ар?ылы т?сндру, сан есмдерд бр-брнен ажырата блуге ?йрету. извини только три придумал. Сондытан сан есм сздер затты таламай тркесед, сан есм зат атауыны алдынан тркесп, оны санын блдред. Бр тбрден ралан негзг жне туынды сан есмдер дара сан есм деп аталады. Сабаты масаты: 1. Сан есм жеке айтыланда абстракт санды ымдарды атауы болатындытан, наты маыналары баса сздермен арым-атынаса тсу кезнде Главная » аза тл » Сан есмн трлер - Типы имен числительных. Крдел (сложное несколько корней). Сан есмн сзжасам осымшаларыны олданылуыны тлде зндк задылыы алыптасан. Мысалы, бр-еу, екеу, ш-еу, трт-еу, бес-еу, алт-ау, жет-еу.

9 Сан есм Имя числительное айырмашылы ы: 1. Тлдег сздерд оларды маынасын,олдану аясын жете блумен байланысты оушыны ммкндгн блдред Мысалы: он, бес, ек, сегзнш, т.б. Алтау (км?) ала болса, ауыздаы кетед, тртеу (км?) тгел болса, тбедег келед.Разработка открытого урока по казахскому языку С?йлем.Суретпен ж?мыс. Мысалы: бес мы, он трт. Затты санын ретн блдрп Неше?Мысалы: бр, ек, жз. мысалдар.Сан есм-затты санын блдрп анша?,неше? деген сраа жауап беред. один. Олар: аналитикалы жне синтетикалы тслдер. Сан есм емлес сйлемдердег сан есмн сауатты жазылуын амтамасыз етед.Крдел сан есмн р сыары блек жазылады. 3. Цифрмен табаланатын дара жне крдел сан есм. Жмбаты тест. I) Мысалдар.Сан есм затты сан млшерн, ретн, шамасын блдретн лексика-грамматикалы сз табы. ?аза? тл саба?ы 2 К сыныбында. Мысалы: Тамила - таза, тртпт оушы. Сан есм сзжасам жйеснде ек тсл кызмет етед. Мысалы: он, бес, ек, сегзнш, т.б. 1. нешеу? Блшектк сан есм. Топтау сан есм туралы тснк беру, тапсырмалар орынддату арылы таырыпты мегерту 2. Морфологиялы сипаттары. 3. 1 топ Есептк сан есм 2 топ Реттк сан есм Ауызша мадатау «Тамаша!» Реттк сан есм образуется от есептк сан есм при помощи суффиксов -ншы, -нш (если корень оканчивается на гласный) -ыншы, -нш (если корень оканчивается на согласный). Сан есм анша? неше? нешнш? нешеу? деген сратара жауап беред. Мысалы: жз бр, жиырма беснш, бр мы тоыз жз сексен бес т. де?гей Дара, к?рдел сан есмдерд ?атыстырып, ек с?йлем жазы?дар. Размер: 329.5 Kb. 1. Мысалдар келтiру 3)иелiк форма туралы Айт. Мысалы, ш, оныншы, елудей, ондаан, жз, алтау, мыдаан, оннан, миллионыншы, алпыстап, жздеп, т.б. На Студопедии вы можете прочитать про: Сан есм - имя числительное Подробнее Сан есм азрг аза тлндег сан есм дербес сз табы. Синтаксистк ызмет: Сйлемде барлы сйлем мшелерн ызметн атарады. Мысалы, бр, ек, жиырма бес, ыры, бр мы тоыз жз тосан, бреу, жетеу, брнш, бес-алты, жиырма шаты т.б. Оушыларды ыптылыа, дем, таза жазуа баулу. Сан есм затты санын анытайтын. Атырау облысы, Атырау аласы 3 мектеп - гимназиясы орыс сыныптарындаы аза тл пн малм Юсупова Айнур МадениетовнаАтырау облысы, Атырау аласы 3 мектеп - гимназиясы орыс сыныптар Амола облысы Ебекшлдер ауданы Аманкелд орта мектебн аза тл мен дебиет пнн малм Негметжанова Бибигуль айыржановна Сан есм - это часть речи, обозначающая число, количество, порядок следования предметов и отвечающая на вопросы: анша?Мысалдар (примеры). Тесты и образовательные материалы для школьников, учителей и студентов. Мысалдар. Туынды сан есм тбрге жрна осылу арылы жасалады. МЫСАЛДАР. (производные - образуются путем прибавления к корню суффикса). 7 сентября, 16:39. Мысалдар. Мысалдар (Примеры). Шаын блшектерге блнген суреттерд тарату арылы топа блнед. Жинаты сан есм есептк сан есмге -ау, -еу жрнаы жалану арылы жасалып, жетге дейнг сандарды амтиды. мен алам те слу.

сын есм. Зат есм.Сан есм. аза тл те пайдалы саба. ктап те ызыты оыанда. Саба?ты? та?ырыбы Сан есм Саба?ты? ма?саты Сан есм туралы т?снк берлед,с?ра? ?ою ар?ылы с?йлем шнен табу?а ?йренед . Тлдег сздерд оларды маынасын,олдану аясын жете блумен байланысты оушыны ммкндгн блдред Сан есм (Имя числительное). Мысалы: бр-нш, алты-ншы, тоыз-ыншы т.б. Сан есм. Крдел сан есм дегенмз ек немесе одан да кп тбрд тркеснен немесе осарлануынан жасалан сан есм. Негзг (Непроизводные). Дара сан есм бр тбрден ралан негзг жне туынды сан есмдер. лг: ек жз тоыз есептк сан есм, рамына арай крдел, сраы анша?Семантикалы карта. Сан есм жеке айтыланда абстракт санды ымдарды атауы болатындытан, наты маыналары баса сздермен арым-атынаса тсу кезнде, оларды сан жаынан анытау барысында айындалады. два. Мысалы, ек ктап, бр алам, он дптер, ш ыз, бр жгт, бр мысы,ек ит, т.б САН ЕСМ. Баса сз таптарынан сан есм жасалмайды. Сан есмн сз табы екенн тсндре отырып, сан есмге сра оя блуге йрету Сан есм - затты санын, млшерн, ретн, шамасын блдретн сз табы. С йлемде барлы с йлем м шес бола алады. Негзг (непроизводные).Мысалы, кейбреу, ештеме. Сан есмЗатты санын, млшерн, шама-шарын, ретн блдретн сз табын сан есм деймз. Тласына арай (по способу образования). Трлер Жрнатары Мысалы Есептк сан есм Бес, алты, он сегз Реттк сан есм -ншы,-нш, -ыншы,-нш Бр-нш, ек-нш Жинаты сан есм -ау, -еу сратары: нешеу? Болжалды сан есм дегенмз адам санын не болмаса белгл бр затты санын болжамдап наты санына жаындатыла айтылады. Тапсырма орындаланнан кейн 3 санына байланысты ымдар ашылады. 92. К?тлетн н?тиже :С?йлем шнен сан есмдерд таба алады. Есептк. Мысалдар (Примеры). Сан есм тласына арай дара жне крдел сан есм болып екге блнед. Хороший ответ. с сан есм. Есептк. Сан есмн орыс тлнен байланысу ар ылы айырмашылы ы бар.4. Ол баса сз таптарынан лексика-семантикалы, грамматикалы жаынан ерекшеленед. Мысалы:ш,он алты,беснш. Мысалы: беснш, алтыншы т.б. Трлер (Типы). Предыдущая 1 2 3 4 567 8 9 10 Следующая .ЕРЕЖЕС. Есептк сан есм затты наты, дл санын блдред. Сан есм трлер.Болжалды сан есм. Тласына арай (По способу образования). мен кеше сабата бес алдым. Сан есмнен алан блм тснктер кеейту, сан есмн рамды трлерн мегерту жне мтнен дара, крдел сан есмдерд таба блу. САН ЕСМ (Имя числительное) Сан есм затты саны, ретн блдред.Олар: -ншы-ыншы-нш-нш-ау-еу-ер т.б жрнатары. Саба?та ?олданылатын ?дс -т?слдер Диалог ,АКТ, кер байланыс Сабаты таырыбы: Сан есм Сабаты масаты: Блмдлк: Оушыларды сан есм туралы оушы ымын кеейту, теориялы алан ымдарын мысалдар арылы тере мегеру. К?рдел сан есм дегенмз ек немесе одан да к?п т?брд? тркеснен немесе ?осарлануынан жасал?ан сан есм. б. нешеден? Топтау сан есм. Числительные / Сан Есм. Материал по иностранным языкам Жинаты сан есм ашы саба Дара сан есм дегенмз бр тбрден ралан негзг жне туынды сан есм. Мысалы: жз бр,жиырма беснш,бр мы тоыз жз сексен бес, т.б. Крдел сан есмн р сыары блек жаазылады. Мыс: сан есм жрнатары баса сз табына жаланбай, тек сан есм сздерге жаланады да Мысалдар 2)сан есiмнiн журнактары. Сан есм — осымшаа те кедей сз табы. Жмбаты тест. Аналитикалы тсл- сан есм сзжасамыны е негзг тсл.Сан есм.infourok.ru/material.html?mid77908Мысалдар. 1. Сан есмдер рамына арай дара сан есм жне крдел сан есм болып екге блнед. .

Записи по теме:

 

Навигация по сайту:

 

Copyright2018 ©